การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

12 มิ.ย. 2566


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมธนีพหลโยธิน ชั้น 1 อาคาร 1

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook : @Socialsciences.CMU

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน และผู้นำนักศึกษา  

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ครั้งนี้ ผู้ปกครองจะได้รับทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขา แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย และคณะจัดให้แก่นักศึกษา นโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตลอดจนอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา นอกจากผู้ปกครองจะได้รู้จักคณะฯ มากขึ้นแล้ว ยังมีช่วงการตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง  เพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักศึกษากับคณะสังคมศาสตร์ 

เข้าชม 243 ครั้ง