แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และหารือเรื่องความร่วมมือกิจกรรมทางวิชาการ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต ณ School of Sociology and Anthropology, Xiamen University

12 มิ.ย. 2566


รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปเยือน ณ Xiamen University เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และหารือเรื่องความร่วมมือกิจกรรมทางวิชาการ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต ณ School of Sociology and Anthropology, Xiamen University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566


เข้าชม 234 ครั้ง