ต้อนรับผู้แทนจาก Beijing Foreign Studies University (BFSU)

8 พ.ค. 2566


รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุกดาวรรณ  ศักดิ์บุญ หัวหน้าภาควิชาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิญา  อุทัย ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา และคณาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ให้การต้อนรับ Dr. Hui Li, Dr. Ruizhi Zhu, Dr. Hongshu Wang และ Dr. Bai Chun ผู้แทนจาก Beijing Foreign Studies University (BFSU) เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือทางวิชาการด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ ที่สนใจร่วมกัน ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566


เข้าชม 291 ครั้ง