โครงการวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพทางวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน

7 มี.ค. 2566


วันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ในฐานะมหาวิทยาลัย “พี่เลี้ยง” ใน “โครงการวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพทางวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน” ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สนับสนุนโดย สกสว. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและแกนนำตัวแทนจากชุมชนสันคะยอม (ตำบลป่าสัก) และชุมชนหนองหล่ม (ตำบลศรีบัวบาน) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมเสนอแผนงานชุมชน 5 ภูมิภาค (ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ) เพื่อแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น พัฒนา แผนงานชุมชนที่เสนอขึ้นตามความต้องการของชุมชน ซึ่งจะดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช่วง 6 เดือนนับจากนี้ เพื่อเปน “ต้นแบบ” ขับเคลื่อน การทำวิจัยรวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านวัฒนธรรมและฟื้นฟูชีวิตชุมชน ที่สร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ต่อไป


เข้าชม 33 ครั้ง