ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการวันสตรีสากล “เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ แม่ญิงล้านนาในสังคมวัฒนธรรมแห่งความพลิกผัน”

1 มี.ค. 2566


ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Department of Women's Studies CMU. ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการวันสตรีสากล “เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ แม่ญิงล้านนาในสังคมวัฒนธรรมแห่งความพลิกผัน” 

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่าน FacebookLIVE Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai University

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.office.com/r/Fnf674ymvj  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2566 *จำกัด 50 ที่นั่ง*

*กิจกรรมเสวนา*

- นำเสวนา “ชีวิตและงานของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่” 

โดย คุณภาคินี ณ เชียงใหม่ (บุตรีเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่)

- ช่วงที่ 1 “งานวัฒนธรรมของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่” โดย 

 อ.นคร พงษ์น้อย ผู้จัดการอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ศ.เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Political Science, CMU

ดำเนินรายการโดย อ.ภูเดช แสนสา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทมยาลัยเชียงใหม่

- ช่วงที่ 2 “งานสังคมของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่” โดย

 อ.รำพัด โกฏแก้ว 

 คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ 

 เจ้าวันเพ็ญ ณ เชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อ.ภูเดช แสนสา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทมยาลัยเชียงใหม่

- ช่วงที่ 3 “เจ้าดวงเดือน แม่ญิงล้านนากับงานเพื่อสังคม” 

โดย คุณทองดี โพธิยอง และวิยากรจากศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.สุนทรีย์ สิริอินต๊ะวงศ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- อภิปรายสรุปงาน โดย

 คุณภาคินี ณ เชียงใหม่ (บุตรีเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่)

 ศ.เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เข้าชม 139 ครั้ง