รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

26 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์