โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2023

10 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2023 ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น สำหรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษาและไม่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษา) และบัณฑิตศึกษา (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือน) เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่กำหนด จำนวนไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2022 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ

1 ปีการศึกษา โครงการที่เปิดรับ ได้แก่ iExPO OUSSEP FrontierLab และ Maple โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่า อาหาร ฯลฯ

ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครขอรับทุน JASSO หรือ OU โดยจะได้รับทุนเมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดังแนบ หรือ https://cmu.to/ipHRA

***ผู้สนใจโปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครมายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 20230110-092350-โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2023.pdf
- 20230110-092350-โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2023-1.pdf

เข้าชม 38 ครั้ง