ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)”

10 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับทุนสนับสนุนดำเนินการจัดงานวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งภาคการประชุม เสวนา ภาคนิทรรศการ กิจกรรม Highlight Stage พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย และตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ทั้งนี้ การจัดงานได้ดำเนินการภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยการเข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite มหาวิทยาลัยฯ ขอจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม  ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย- 20230110-091156-มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023).pdf

เข้าชม 62 ครั้ง