ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา จากสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6 ม.ค. 2566


รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  ศิริผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักวิจัย จากสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมศึกษาดูงานด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565   ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม (SB4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เข้าชม 151 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม