มอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่ (สวก.)

19 ธ.ค. 2565


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และบริหารทุนมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน: กลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่ โดยปัจจุบันมีผลงานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ จำนวน 13 โครงการ พร้อมนี้  สวก. ได้มอบผลงานวิจัยเผยแพร่มายังมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


เข้าชม 142 ครั้ง