โครงการแลกเปลี่ยน UKM Spring Semester 2023

19 ธ.ค. 2565


University Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี UKM Spring Semester 2023 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ระยะเวลา 1 ภาค ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL iBT: 79, TOEFL ITP: 550, IELTS Band 6 หรือ Duolingo 95-100 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

  1. Application Form
  2. Transcript
  3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
  4. Copy of Passport
  5. ID Photo (White Background)

           หมดเขตเสนอชื่อถึง University Kebangsaan ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566
รายละเอียอเพิ่มเติม


เข้าชม 374 ครั้ง