ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านกฎหมายฯ

19 ธ.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านกฎหมายสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูล
จากแบบสำรวจมาใช้ในการพัฒนาและพิจารณาเปิดหลักสูตรอบรมทางกฎหมายในอนาคต นั้น

ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณาประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรและผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามช่องทางต่อไปนี้ https://cmu.to/po99r หรือแสกน QR Code  ด้านล่างนี้ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรประภา คำภิระแปง โทร. 053 - 942 936


เข้าชม 309 ครั้ง