คณะสังคมศาสตร์ มช. รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564

21 พ.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์  ร่วมให้การต้อนรับ  แนะนำทีมผู้บริหาร และนำเสนอภาพรวมบริบทของคณะสังคมศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาและความก้าวหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานโดยสรุป และแผนระยะสั้น ระยะยาวที่สำคัญ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ จากคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา  พิชิตปัจจา จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา  เขียวนาวาวงศ์ษา จากคณะอุตสาหกรรรมเกษตร และรองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ  ชีวังกูร จากคณะเกษตรศาสตร์  ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564


เข้าชม 339 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม