วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิชาการเข้มแข็ง พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม

ค่านิยม

e-CMU คือ E-excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
C-Community engagement เชิดชูรับใช้สังคม
M-Morality นิยมในหลักธรรม
U-unity รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว