ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นางสาสุธินี รักกุศล สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ สาขาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเยาชนแห่งชาติประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 63) (รอบที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน [KIT] Exchange Program for the Spring Semester 2021 ณ Kumoh National Institute of Technology(KIT) สาธารณรัฐเกาหลี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Mie University Spring 2021 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น