ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครเยาวชน นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 5 (5 ASEF Young Leaders Summit: ASEFYLS5)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

TECO ประชาสัมพันธ์โครงการ 2023 Global Youth Trends Forum

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Multicultural Leadership in 21st Century - ผู้นำในพหุวัฒนธรรมศตวรรษที่ 21”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ