ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประกวดออกแบบ Mascot โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การเปิดรับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Information and Learning ฉบับปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สำนักทะเบียนฯ เปิดบริการ Digital Document เพิ่มอีก 2 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565