ประชาสัมพันธ์

ภาควิชาภูมิศาสตร์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์


ประกาศ ณ วันที่ 18/02/2020 -- 13:52 น.

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
M.S. (Geography and Geoinformatics)
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

กำหนดรับสมัคร รอบที่ 2
รับสมัคร ทาง Internet 18 ก.พ. 63 - 30 เม.ย. 63
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 6 พ.ค. 63

ระบบรับสมัครบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=83

รายละเอียดหลักสูตร แบบ 1
(แบบวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ไม่มี Coursework)
http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php…

รายละเอียดหลักสูตร แบบ 2
(แบบวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต มี Coursework)
http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ (053) 943505, (053) 943523
(ติดต่อคุณสุดาจันทร์)รูปเพิ่มเติม