ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6204..ลงไป) ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศ ณ วันที่ 11/02/2020 -- 12:46 น.

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ของคณะสังคมศาสตร์ (รหัส 6204...ลงไป) และลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2563
2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับการศึกษา และมีความประพฤติดี
3. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาที่มีเงื่อนไขระบุว่าไม่ให้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น
4. ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาร้ายแรง

การสมัครขอรับทุนการศึกษา
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนดังกล่าว : กรอกข้อมูลในการสมัครในเว็บไซต์ https://sis.cmu.ac.th/cmusis พร้อมพิมพ์เอกสารและแนบหลักฐานยื่นได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

วันที่สัมภาษณ์ : ในวันเสาร์-อาทิตย์ เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศผลการได้รับทุนการศึกษา : ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 088-2683803 (จิรพงศ์) (พี่อ้น)
รูปเพิ่มเติม