ประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยน Tokyo University of Foreign Studies Fall 2020


ประกาศ ณ วันที่ 29/01/2020 -- 10:46 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Tokyo University of Foreign Studies Fall 2020 ณ Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

เงื่อนไข : รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีคะแนนทางภาษาอังกฤษ (TOEFL - iBT71(PBT530, CBT197), IELTS - 6.0 หรือเทียบเท่า) หรือคะแนนภาษาญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า N2 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิต ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข สามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุน JASSO

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563รูปเพิ่มเติม