ประชาสัมพันธ์

Toyo University 'Fee Based Study Abroad Program 2020'


ประกาศ ณ วันที่ 28/01/2020 -- 13:31 น.

Fee Based Study Abroad Program Application for Fall 2020

ระยะเวลา : เดือนกันยายน 2563 – มกราคม 2564

เงื่อนไข : นักศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ Toyo University ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไปและมีความรู้ความเข้าใจอักษร Hiragana และ Katakana

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร 053943520 ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563รูปเพิ่มเติม