ประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University Fall 2020


ประกาศ ณ วันที่ 28/01/2020 -- 13:18 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University Fall 2020

เงื่อนไข : นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่น จำนวนไม่เกิน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถสมัครขอรับทุน JASSO ได้ด้วย

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร 053943502 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563รูปเพิ่มเติม