ประชาสัมพันธ์

AY2020 Fall Semester Chuo Exchange Program


ประกาศ ณ วันที่ 28/01/2020 -- 13:12 น.

AY2020 Fall Semester Chuo Exchange Program

กำหนดจัด : ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

เงื่อนไข : นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นรวมไปถึงกระบวนวิชาต่างๆ ณ Chuo University นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป มีระดับความรู้ความสามารถ JPLT ระดับ N3 ขึ้นไป หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร 053943502 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563รูปเพิ่มเติม