ประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อ coronavirus (2019-nCoV) ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศ ณ วันที่ 27/01/2020 -- 15:40 น.

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และปัจจุบันยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอยู่พอสมควร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร จึงขอความร่วมมือจากประชาคมของคณะ ดังต่อไปนี้
1. ขอให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตนเบื้องต้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ดังนี้
1) สวมใส่หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในชุมชนหรือสถานที่แออัด
2) หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีไข้ ไอจาม หรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
3) หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
4) รับประทานอาหารปรุงสุก และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ป่วยหรือตาย
2. นักศึกษาและบุคลากรที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ หรือสงสัยอาการฯ
ขอให้นักศึกษาและบุคลากรพักอยู่ที่พักของตน และแจ้งแก่คณาจารย์ หรือหัวหน้าส่วนงาน เพื่อประสานการพบแพทย์ที่โรงพยาบาลต่อไป ไม่ควรรักษาด้วยตนเอง และควรดูแลตัวเองใกล้ชิดไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อต่อไป
3. สำหรับนักศึกษา/บุคลากรที่เดินทางมาหรืออยู่ใกล้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และมีไข้ หรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจหลังการเดินทางกลับมา ขอให้รีบเข้ามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโรค เฝ้าระวังโรคและติดตามอาการต่อไป
4. ในกรณีที่นักศึกษาหรือบุคลากรต้องเดินทางไปยังประเทศจีน ขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อน แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน และหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
5. ในกรณีฉุกเฉิน หรือต้องการแจ้งข่าวใด ๆ ขอให้นักศึกษาและบุคลากรรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ได้ที่ คณาจารย์ หรือหัวหน้าส่วนงาน หรือเครือข่ายออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษา หรือ หน่วยงานคณะที่ งานบริหารทั่วไป โทร 053-943511 หรือ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร 053-943520
ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพนี้ ทางคณะฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากรในโอกาสต่อไป เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค ได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคที่ https://ddc.moph.go.th

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 มกราคม 2563
รูปเพิ่มเติม