ประชาสัมพันธ์

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562


ประกาศ ณ วันที่ 21/01/2020 -- 15:39 น.

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562file/notice/20200121-153951-แบบ-สขร1-ธค62.pdfรูปเพิ่มเติม