ประชาสัมพันธ์

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ณ Tokyo University of Foreign Studies


ประกาศ ณ วันที่ 20/01/2020 -- 13:17 น.

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น “MEXT Research Students Program through University Recommendation 2020”

เงื่อนไข : รับสมัครนักศึกษาชาวไทย ที่สนใจศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัย (RESEARCH STUDENTS) ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2565 โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2528 เป็นต้นไป เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ไม่ต่ำกว่า N2 หรือ มีผลวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CEFR ไมต่ำกว่า B2

รายละเอียด : ทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน, ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563รูปเพิ่มเติม