ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมลิวัลย์ เสนาวงษ์ ที่ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2562


ประกาศ ณ วันที่ 17/01/2020 -- 15:54 น.

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ปีการศึกษา 2562

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง : เพศพาณิชย์ข้ามแดนและการต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงลาวในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

นางสาวมลิวัลย์ เสนาวงษ์ รหัส 550451005 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
1. รองศาสตราจารรย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
2. ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์
รูปเพิ่มเติม