ประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์เตรียมแผนรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน


ประกาศ ณ วันที่ 16/01/2020 -- 11:34 น.

คณะสังคมศาสตร์เตรียมแผนรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนทุกปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ การจัดสถานที่ปลอดฝุ่น (Smart Clean Room) ตลอดจนการติดตามสถานการณ์และแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง และบรรเทาผลกระทบที่จะมีต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรของคณะ
ภายใต้แผนดังกล่าว ขณะนี้คณะสังคมศาสตร์ ได้มีการดำเนินการในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม รวมถึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเมื่อสถานการณ์ค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มากกว่า 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อม
• ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในคณะ
• ปิดแผ่น HEPA ตามเครื่องปรับอากาศและเตรียมติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแบบ DIY ในห้องเรียนและสำนักงานภาควิชา/คณะ
• จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น (Smart Clean Room) จำนวน 2 ห้อง ได้แก่
- ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 1)
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ)
2. แนวปฏิบัติเมื่อสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
• ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาบุคลากรทราบสถานการณ์
• รณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยที่กันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนได้
• ติดตั้งวัสดุให้ห้องเรียนเป็นห้องปิด และเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดวัน
• เปิดใช้งานระบบห้องปลอดฝุ่น (Smart Clean Room) ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม : งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ โทร. 053-943511
รูปเพิ่มเติม