ประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ Chandigarh University ประเทศอินเดีย


ประกาศ ณ วันที่ 15/01/2020 -- 15:41 น.

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี (ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563) ภาคการศึกษา 2563 ณ Chandigarh University ประเทศอินเดีย

เงื่อนไข : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cuchd.in

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร.053943502 ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563รูปเพิ่มเติม