ประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University-Wide September 2020


ประกาศ ณ วันที่ 14/01/2020 -- 15:54 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University-Wide September 2020 ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นในระดับดี จำนวนไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Osaka University-Wide September 2020 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิต ฯลฯ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนด สามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุน JASSO ซึ่งหากผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนหลังจากเข้าร่วมโครงการ 1 เดือน

ผู้สนใจ : รายละเอียดโครงการ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1826

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563รูปเพิ่มเติม