ประชาสัมพันธ์

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ณ Tokyo University of Foreign Studies


ประกาศ ณ วันที่ 14/01/2020 -- 15:36 น.

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น “MEXT Research Students Program through University Recommendation 2020”

เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวไทย ที่สนใจศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัย (RESEARCH STUDENTS)

ระยะเวลารับสมัคร : ตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2565

เงื่อนไข : โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2528 เป็นต้นไป
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ไม่ต่ำกว่า N2 หรือ มีผลวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CEFR ไมต่ำกว่า B2 ทั้งนี้ ทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน, ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าเดินทางระหว่างประเทศ

ผู้สนใจ : รายละเอียดการสมัครขอรับทุน
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1831

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
รูปเพิ่มเติม