ประชาสัมพันธ์

การบรรยายพิเศษเรื่อง "Experiences and lessons in drought characterisation, monitoring and management in the UK"


ประกาศ ณ วันที่ 14/01/2020 -- 13:49 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Experiences and lessons in drought characterisation, monitoring and management in the UK" โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและการจัดการภัยแล้งจาก UK Centre for Ecology and Hydrology และ Cranfield University ประเทศสหราชอาณาจักร มาเป็นวิทยากร บรรยายให้กับ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 30 คน ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม