ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินกระบวนวิชา และอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS นับแต่บัดนี้ – 5 เมษายน 2564


ประกาศ ณ วันที่ 22/02/2021 -- 13:41 น.

ขอความร่วมมือนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประเมินกระบวนวิชา และประเมินอาจารย์ ใน CMU-MIS

ประเมินได้ที่ URL http://sis.cmu.ac.th

ตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2564
รูปเพิ่มเติม