สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Exchange Program


ประกาศ ณ วันที่ 08/02/2021 -- 14:16 น.

โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Exchange Program

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564
รูปเพิ่มเติม