สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

Gunma University Fall Semester Exchange Program ณ Gunma University ประเทศญี่ปุ่น


ประกาศ ณ วันที่ 04/02/2021 -- 09:54 น.

Gunma University Fall Semester Exchange Program ณ Gunma University ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดจัดขึ้นระหว่างตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส่งเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
รูปเพิ่มเติม