สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University 2021 Fall


ประกาศ ณ วันที่ 14/01/2021 -- 13:28 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University 2021 Fall ณ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท

ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

นักศึกษาได้เรียนรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์

นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องมีคะแนน TOEFL ibt ระหว่าง 61-79 คะแนนขึ้นไป และสำหรับสาขาวิชาที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นจะต้องมีผลคะแนน JPLT ระดับ N1

ส่งเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
รูปเพิ่มเติม