ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับรางวัล หลักสูตรดีเด่น


ประกาศ ณ วันที่ 14/01/2021 -- 10:16 น.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ได้รับรางวัล หลักสูตรดีเด่น
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่- 20210114-101639-หลักสูตรดีเด่น.pdf
รูปเพิ่มเติม