ประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (บพค.) ประจำปี 2564


ประกาศ ณ วันที่ 04/01/2021 -- 13:52 น.

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (บพค.) ประจำปี 2564 จำนวน 2 โปรแกรม ดังนี้

1. โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีกำหนดยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS (ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

2. โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีกำหนดยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบ NRIIS ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เบื้องต้น และขอให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ตามกำหนดการดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการโปรแกรมที่ 4 ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 16.30 น.

ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการโปรแกรมที่ 5 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 ก่อนเวลา 16.30 น.

เพื่อจะได้ดำเนินการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานบริหารงานวิจัยรับรองต่อไป
รูปเพิ่มเติม