สำหรับนักศึกษา

ทุน MEXT Scholarship เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Chuo University


ประกาศ ณ วันที่ 28/12/2020 -- 09:24 น.

ทุน MEXT Scholarship เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Chuo University

เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประเภท Non-Degree Research Student ณ Chuo University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 โดยผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจะได้รับทุนสนับสนุนรายเดือน 143,000 เยนต่อเดือน (สูงสุด 18เดือน) ได้รับการยกเว้นค่าค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าเดินทางระหว่างประเทศ

ส่งเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564
รูปเพิ่มเติม