กิจกรรม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 3


ประกาศ ณ วันที่ 22/12/2020 -- 09:32 น.

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา โดย ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง ประธานศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากร ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2563 โดยนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ได้รับ รางวัลคะแนนรวมสูงสุด รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด รางวัลคะแนนภาคสนามสูงสุด 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และในพิธีปิดการแข่งขันทางศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขึ้นรับมอบธงจาก ศูนย์ สอวน. เพื่อเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งต่อไป ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2565
รูปเพิ่มเติม