กิจกรรม

แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศ ณ วันที่ 21/12/2020 -- 09:54 น.

แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU Daily Health Passport เฝ้าระวังสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร มช.
https://cmu.to/CMUDsilyHealthPassport
Android : https://cmu.to/AndroidCMUMobile
iOS : https://cmu.to/iosCMUMobile
รูปเพิ่มเติม