ประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564


ประกาศ ณ วันที่ 25/11/2020 -- 14:27 น.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์การประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 จำนวน 8 ประเภททุน โดยแบ่งออก 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ทุนที่รับสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.nrct.go.th/) ประกอบด้วย

1.1) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

1.2) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)

1.3) ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่

1.4) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง

1.5) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

1.6) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23

1.7) ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก2.ทุนที่ใช้ระบบการสรรหา

1) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) โดยการเสนอชื่อผู้เข้าข่ายที่มีคุณสมบัติของเมธีวิจัยอาวุโส วช. จากคณบดีของมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทั่วประเทศ

คณาจารย์และนักวิจัยที่สนใจประสงค์ขอสมัครรับทุนทุกประเภท จะต้องทำเรื่องแจ้งผ่านงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ เพื่อที่จะได้ดำเนินการแจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป

กำหนดการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ก่อนเวลา 23.59 น.
รูปเพิ่มเติม