ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564


ประกาศ ณ วันที่ 23/11/2020 -- 16:05 น.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานวิจัย และการจัดทำข้อเสนอการวิจัย รวมถึงแนวทางการวิจัย ภายใต้ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เทคนิคการเขียนโครงการ รวมถึงการผลักดันองค์ความรู้/งานวิจัยให้เกิดการใช้งานในเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติ : คณาจารย์และนักวิจัยในสังกัดส่วนงานที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 2 ปี

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมายังกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 หรือ งานบริหารทั่วไปคณะสังคมศาสตร์ โทร. 053943511
รูปเพิ่มเติม