ประชาสัมพันธ์

CALL FOR PAPERS (วารสารสตรีนิยมไทย)


ประกาศ ณ วันที่ 10/11/2020 -- 10:52 น.

วารสารสตรีนิยมไทย
the thai feminist review
ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม