สำหรับนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Winter Program 2021


ประกาศ ณ วันที่ 09/11/2020 -- 16:19 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Winter Program 2021

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มกราคม- กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบออนไลน์

กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจนครบกำหนดจะได้รับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
รูปเพิ่มเติม