สำหรับนักศึกษา

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564 และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding / วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ


ประกาศ ณ วันที่ 09/11/2020 -- 16:16 น.

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564

ในหัวข้อ “Practical pearls for long term care in the new normal era”

ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อไปที่สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
ได้ที่ email: tggm2009@yahoo.co.th ภายในวันที่ 11 มกราคม 2564
รูปเพิ่มเติม