สำหรับนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยน Oita University 2021/2022 (IGLOBE)


ประกาศ ณ วันที่ 05/11/2020 -- 10:37 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Oita University 2021/2022 (IGLOBE)

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 1 – 3) และบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 500 IELTS 6.0 เทียบเท่า หรือคะแนนภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า N4

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE)

เพื่อเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่น และเรียนรู้สังคม วัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ

ส่งเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
รูปเพิ่มเติม