สำหรับนักศึกษา

โครงการ ASEM Work Placement ประจำปี 2564


ประกาศ ณ วันที่ 05/11/2020 -- 10:35 น.

โครงการ ASEM Work Placement ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป

เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเซียกับยุโรป

ส่งเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น.
รูปเพิ่มเติม