สำหรับนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program, Kagawa University


ประกาศ ณ วันที่ 05/11/2020 -- 10:33 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program, Kagawa University

ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2564

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 เ

เพื่อศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยไม่ต้องมีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นมาก่อน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ส่งเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
รูปเพิ่มเติม