สำหรับนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยน Kobe Gakuin University Spring 2021


ประกาศ ณ วันที่ 05/11/2020 -- 10:30 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Kobe Gakuin University Spring 2021

ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2564

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 -3

ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ 2 คน

ศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
รูปเพิ่มเติม